Regulamin

Regulamin serwisu internetowego Planeta Serca

Dzień dobry!

Nazywam się Kinga Julia Skała i jestem twórczynią treści cyfrowych, które sprzedaję za pośrednictwem Serwisu internetowego https://planetaserca.pl. Jestem wdzięczna, że obdarzyłeś mnie zaufaniem i pragniesz dokonać zakupów, korzystając z mojego Serwisu. Zachęcam Cię do zapoznania Cię z informacjami zawartymi na tej stronie.

Gwoli formalności, moje dane rejestrowe jako administratora Serwisu, sprzedawcy i usługodawcy: Kinga Skała, 2A 231 Wester Common Road, G22 5NB, UK.

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, szczegółach dotyczących realizacji zawartej umowy, formach płatności dostępnych w Serwisie, czy postępowaniu reklamacyjnym. 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości możesz skontaktować się z mną, pisząc pod adres planetaserca@gmail.com

Pozdrawiam i życzę owocnych zakupów,

Kinga Julia Skała

§ 1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć: 

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, 
 2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,  
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://planetaserca.pl/regulamin/
 4. Serwis – serwis internetowy działający pod adresem https://planetaserca.pl/
 5. Sprzedawca –  Planeta Serca Kinga Skała 2A 231 Wester Common Road, G22 5NB, Glasgow, UK 

§ 2. Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci kursów on-line oraz innych produktów elektronicznych opisanych na stronach Serwisu oraz umów o świadczenie usług (sesje indywidualne) zgodnie z informacjami zawartymi w Serwisie.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Serwisu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania z Serwisu oraz treści cyfrowych zakupionych za pośrednictwem Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail,
  • posiadanie konta użytkownika na platformie Facebook.
 4. W sytuacji, w której, korzystanie z treści cyfrowych wymagałoby spełnienia dodatkowych warunków technicznych, warunki te wskazane są w opisie treści cyfrowej w Serwisie. 
 5. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Serwisie.
 7. W momencie dokonywania zakupu za pośrednictwem Serwisu, Kupujący musi mieć ukończone 18 lat.
 8. Umowy w Serwisie są zawierane w języku polskim.
 9. Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto.

§ 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem  Serwisu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu zapoznania się z treściami i ofertą Serwisu.
 3. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych oraz umowy o świadczenie usług zawierane za pośrednictwem Serwisu.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Serwisu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 5. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
 6. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail planetaserca@gmail.com. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, a także określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4. Składanie zamówienia

 1. Zamówienia w Serwisie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.
 2. Kupujący może złożyć zamówienie na dwa sposoby:
  • poprzez kontakt ze Sprzedawcą w celu ustalenia szczegółów zamówienia, a następnie dokonanie płatności.
  • poprzez dokonanie płatności zgodnie z informacjami podanymi na stronach Serwisu, a następnie kontakt ze Sprzedawcą.
 3. Płatność dokonywana przez Kupującego przy złożeniu zamówienia, jest traktowana jako jego oświadczenie woli, bezpośrednio prowadzące do zawarcia umowy ze Sprzedawcą.
 4. W zależności od przedmiotu zamówienia, między Kupującym a Sprzedającym może zostać zawarta umowa określonego rodzaju:
  • w przypadku kursów i warsztatów on-line – umowa o dostarczenie treści cyfrowych,
  • w przypadku sesji indywidualnych – umowa o świadczenie usług.
 5. Jeżeli przedmiotem zamówienia są jednocześnie treści cyfrowe różnego rodzaju, złożenie zamówienia prowadzi do zawarcia kilku umów określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi zamówienia.
 6. Płatność dokonana przez Kupującego jest również traktowana jako oświadczenie Kupującego, że zapoznał się on z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

§ 5. Płatność

 1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Serwisu.
 2. Dostępne formy płatności w Serwisie:
  • przelew bankowy na rachunek Sprzedawcy
  • przelew za pomocą systemu płatności PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449.
 3. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany przez Kupującego.

§ 6. Płatności ratalne

 1. Przy złożeniu zamówienia na dostarczenie wybranych treści cyfrowych w Serwisie dostępna jest opcja płatności ratalnych.
 2. W przypadku płatności ratalnych, umowa między Kupującym a Sprzedawcą o dostarczenie treści cyfrowych lub świadczenie usług zostaje zawarta w momencie dokonania płatności pierwszej raty. Zawarcie umowy oznacza zobowiązanie się Kupującego do opłacenia wszystkich rat za daną usługę lub treść cyfrową w terminach wskazanych przez Sprzedawcę. Zawarcie umowy oznacza akceptację przez Kupującego wysokości płatności ratalnych oraz terminarza ich spłat.
 3. Kupujący ponosi odpowiedzialność za dokonanie terminowych płatności ratalnych.

§ 7. Treści cyfrowe

 1. Treści cyfrowe (warsztaty i kursy on-line) udostępniane są Kupującemu na prywatnej grupie platformy Facebook. Dostęp do grupy Kupujący otrzymuje po dokonaniu płatności i skontaktowaniu się ze Sprzedawcą.
 2. Kupujący otrzymuje nieograniczony czasowo dostęp do zakupionych treści.
 3. Kupujący zobowiązany jest korzystać z Serwisu oraz grupy w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  • korzystać z Serwisu oraz grupy w sposób niezakłócający korzystanie z Serwisu oraz grupy pozostałych użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie Serwisu oraz grupy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
  • nie udostępniać danych dostępowych do kursów i warsztatów jakimkolwiek osobom trzecim,
  • nie rozpowszechniać kursów i warsztatów, ani ich poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 4. W razie korzystania z kursów i warsztatów w sposób sprzeczny z ust. 7 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do kursów i warsztatów.
 5. Oferowane przez Sprzedawcę usługi nie stanowią usług medycznych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 6. Kupujący ponosi w pełni odpowiedzialność za stan swojego zdrowia psychicznego, fizycznego i emocjonalnego w czasie trwania kursów i warsztatów oraz po ich zakończeniu. W razie złego samopoczucia lub nietypowych objawów związanych z uczestnictwem w kursach i warsztatach zakupionych przez Kupującego, powinien on skontaktować się ze Sprzedawcą.

§ 8. Konsultacje indywidualne

 1. W celu złożenia zamówienia dotyczącego konsultacji on-line, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.
 2. Terminy oraz szczegóły dotyczące konsultacji ustalane są przez Sprzedającego w porozumieniu z Kupującym.
 3. W przypadku niewykorzystania konsultacji przez Kupującego w ustalonym terminie bez uprzedniego poinformowania o tym Sprzedawcy, konsultacja przepada bez możliwości jej przełożenia, a środki nie zostaną zwrócone.
 4. Istnieje możliwość zmiany terminu konsultacji, przy uprzednim kontakcie ze Sprzedawcą, z zastrzeżeniem, że Kupujący musi wykorzystać konsultację lub pakiet konsultacji w określonym przedziale czasowym, o którym zostaje poinformowany przez Sprzedawcę. Konsultacje niewykorzystane w określonym przedziale czasowym, przepadają, a środki nie zostaną zwrócone, za wyjątkiem sytuacji, w której Kupujący skutecznie odstąpił od umowy albo doszło do rozwiązania umowy za porozumieniem stron.
 5. Kupujący ponosi w pełni odpowiedzialność za stan swojego zdrowia psychicznego, fizycznego i emocjonalnego w czasie trwania konsultacji oraz po jej zakończeniu. W razie złego samopoczucia lub nietypowych objawów związanych z przeprowadzoną konsultacją, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.

§ 9. Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę , ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy jeśli nie nastąpiło korzystanie z dostarczonych treści cyfrowych.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy (Konsument rozpoczął korzystanie z treści cyfrowych w ciągu pierwszych 14 dni od zawarcia umowy).
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną.
 4. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 10. Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu treść cyfrową wolną od wad, jak również wykonać usługę w sposób należyty.
 2. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę treści cyfrowej lub nienależyte wykonanie usługi powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenia lub składając oświadczenie stosownej treści.
 3. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną, pod adresem e-mail planetaserca@gmail.com
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 11. Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści cyfrowe dostępne w Serwisie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści cyfrowych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do treści cyfrowych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 12. Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:zawarcie i
  • wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  • wysyłka newslettera, po uprzednio wyrażonej zgodzie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 3. Odbiorcami danych osobowych Kupującego są: biuro rachunkowe, urzędy skarbowe, hostingodawca, dostawca systemu mailingowego.
 4. Z uwagi na korzystanie z systemu mailingowego MailChimp, dane osobowe Kupujących, którzy zapisali się do newslettera, przekazywane są do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na serwerach zlokalizowanych w USA. Dostawca systemu MailChimp gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez odpowiednie mechanizmy zgodności (zastosowanie standardowych klauzul umownych).
 5. Dane osobowe Kupującego są przechowywane w bazie Sprzedawcy przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji klienta powracającego, czemu jednak Kupujący może się sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy Sprzedawcy. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Sprzedawca będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Kupującego do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Kupującego jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 6. Uprawnienia Kupującego związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Sprzedawcą, zawrzeć umowę lub zapisać się na newslettera.
 8. Serwis wykorzystuje technologię plików cookies.
 9. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.planetaserca.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies/.

§ 13. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych lub świadczenie usług na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Klient, będący Konsumentem, może szukać na stronie internetowej https://www.uokik.gov.pl.

§ 14. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Serwisie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 08.03.2021.
 5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

Regulamin_2021.03.08